Saturday, 15/08/2020 - 09:12|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Nguyễn Tiến Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SP Tiểu học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên viên phụ trách Tiểu học, Dự án

 • Nguyễn Thị Vân Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyen viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SP Tiểu học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên viên phụ trách Tiểu học

 • Bùi Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học TDTT
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách PCGD Tiểu học, Đoàn đội