Saturday, 15/08/2020 - 09:22|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan

Hướng dẫn số 285/SNV-TĐKT ngày 09/4/2015 của Sở Nội vụ Lào Cai hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quyết định số 84/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh

Ngày ban hành:
09/04/2015
Ngày hiệu lực:
09/04/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 84/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành:
12/12/2014
Ngày hiệu lực:
12/12/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực